fbpx

Blaž Povše je magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, usmerjen v delo z otroki s specifičnimi učnimi težavami. Kot nekoč uspešen športnik in član slovenske mladinske reprezentance v atletiki ve, kako pomembna sta vztrajnost in delo, da dosežemo želene cilje. Kot specialni pedagog je doslej sodeloval z več ljubljanskimi šolami, na katerih je izvajal dodatno strokovno pomoč in svetoval staršem.

V Centru Motus izvaja diagnostično ocenjevanje potreb učencev z učnimi ali drugimi težavami, svetuje staršem in otrokom pri učenju ter vodi delavnice in izobraževanja o učenju, vzgoji in sorodnih temah.

Formalno izobraževanje in usposabljanje

 • 2017 – vpis doktorskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, smer Socialna pedagogika)
 • 2016 – zaključek 1-letnega magistrskega študija in pridobitev naziva »magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer posebne razvojne in učne težave«
 • 2014 – polletno izobraževanje na Fakultät Rehabilitationswissenschaften v Nemčiji
 • 2013 – zaključek 4-letnega dodiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

Dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje

 • 2021 – izobraževanje “Kaj delati z otroki s specifičnimi učnimi težavami oz. govorno-jezikovnimi motnjami med urami dodatne strokovne pomoči in doma?” v organizaciji LOGOS, Martina Ozbič s.p.
 • 2020 – predavanje dr. Zvezdana Pirtoška z naslovom »Razvoj možganov v socialni organ« pod okriljem 5. maratona pozitivne psihologije
 • 2020 – udeležba na 1. strokovnem posvetu zbornice SRP in PD v zdravstvu
 • 2020 – izobraževanje »Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja ABAS 3« v organizaciji Centra za psihodiagnostična sredstva
 • 2019 – 2-dnevno izobraževanje »Early Start Denver Model (ESDM): Zgodnja obravnava otrok z avtizmom«
 • 2019 – 2-dnevni mednarodni kongres »S.M.A.R.T. pristup u ranoj intervenciji« v organizaciji Centra za ranu intervenciju – MURID
 • 2018 – mednarodni seminar o disleksiji »Bridging the gap between research, policies and practice – Continuing the discussion« v organizaciji European Dyslexia Association
 • 2018 – udeležba na 5. mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah »Specifične učne težave – sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izzidov« v organizaciji Društva Bravo
 • 2018 – seminar »Zgodnja obravnava – ocena potreb družine« v organizaciji Izobraževalnega centra Pika
 • 2017 – strokovna konferenca »Mavričnost otrok z ADHD« v organizaciji Zdravstvene fakultete UL in Društva Mavrični bojevniki
 • 2017 – seminar »Zgodnja obravnava« v organizaciji Zbornice kliničnih psihologov
 • 2016 – seminar »Branje – kaj lahko naredimo« v organizaciji Izobraževanega centra Pika (dr. Branka D. Jurišič)
 • 2016 – izobraževanje »Preprečevanje motečega vedenja – uvod v podporo pozitivnemu vedenju« v organizaciji Izobraževanega centra Pika (dr. Branka D. Jurišič)
 • 2015 – strokovno izobraževanje »Terapevtski pes v vrtcih in šolah« v organizaciji društva Tačke pomagačke
 • 2015 – 2-dnevno strokovno srečanje »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju« s strani Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
 • 2014 – izobraževanje »Učenje z gibanjem« (Lernen in Bewegung) v organizaciji Bewegungsambulatoriuma v Dortmundu
 • 2013 – izobraževanje »Senzomotorna integracija, stimulacija in Snoezeln pri odraslih z okvaro centralnega
  živčnega sistema« na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča
 • 2013 – razvijanje in patentiranje didaktičnega pripomočka/igre »Črkovni park«
 • 2011 – osnovni in nadaljevalni tečaj učenja plavanja za gibalno ovirane osebe po konceptu Halliwick