Ljudje se učimo na različne načine - nekateri se najučinkoviteje učijo z branjem, drugi s poslušanjem, tretji s pomočjo slikovnih gradiv. Nekateri ljudje se več naučijo, če svoje ideje preverjajo v skupinski razpravi, drugi se raje učijo sami. Nekateri potrebujejo sistematično prikazane informacije in se učijo postopoma, drugi uporabljajo celostni pristop. Načine, kako zaznavamo informacije, katere strategije učenja uporabljamo in kako jih prikličemo, imenujemo učni stili (Marentič Požarnik, 2000).

Kaj so učni stili?

Termin "učni stil" (angl. learning style) je leta 1954 oblikoval Herb Thelan. Za razumevanje razlik med učenci je pomembno poznavanje različnih stilov učenja. Razumljivo je, da učitelj ne more podrobno poznati vseh stilov, vendar je pomembno, da je občutljiv za tovrstne razlike med učenci. Najbolj pogosto se pri učnih stilih upošteva spoznanje, da se ljudje razlikujemo po tem, katerim čutnim kanalom dajemo prednost pri zaznavanju, učenju, sporočanju in predstavljanju. Največkrat gre za delitev na vidni (vizualni), slušni (avditivni) in čutno-čustveni (kinestetični) stil.

Marentič Požarnik (2000) opisuje nekaj zunanjih značilnosti ljudi z različnimi stili zaznavanja za lažje prepoznavanje prevladujočega stila učenja.

 

Vizualni stil:

 • uporablja predvsem besede, ki označujejo barve in vidne vtise: ima jasne predstave, uvidi bistvo problema
 • je organiziran, sistematičen
 • je miren, premišljen
 • zapomni si predvsem slikovno gradivo
 • hrup ga razmeroma malo moti
 • težko si zapomni ustna navodila
 • raje bere, kot da posluša
 • stvari ureja po barvah
 • potrebuje pregled, vizijo (skice, miselne vzorci)

 

Avditivni stil:

 • uporablja izraze »to mi dobro zveni«, »to je odgovor na vprašanje«
 • rad ima predavanja, razprave in razgovore
 • pri branju premika ustnice, rad glasno bere
 • govori sam s seboj, pri učenju uporablja notranji dialog
 • pri delu ga moti hrup
 • govori ritmično
 • rad ima glasbo
 • dobro posnema ton, barvo in melodiko govora
 • vse si zapomni po vrsti, po korakih
 • bolje govori kot piše

 

Kinestetični stil:

 • uporablja izraze »imam slab občutek«, »obliva me kurja polt«
 • ljudi in stvari se rad dotika, se jim približa
 • veliko se giblje, gestikulira
 • uči se ob ravnanju s predmeti (na laboratorijskih vajah)
 • več si zapomni med hojo
 • ob branju si kaže s prstom
 • bolje si zapomni celovito izkušnjo kot podrobnosti
 • govori počasi
 • važnejši mu je dober občutek kot videz (npr. obleke)

Rezultati procesa poučevanja so najboljši takrat, kadar imata učenec in učitelj enak stil. Učitelj mora biti zato dovolj prožen in zmožen prilagajati način poučevanja tako, da ustreza čim več učnim stilom. V sodobni šoli je cilj podpreti ustvarjalnost, inovativnost in drugačnost vsakega posameznika. To lahko storimo, če ga postavimo v središče poučevanja, kar pomeni, da poučevanje "personaliziramo".

Zanimivost

Multisenzorno učenje je kombinacija različnih učnih stilov, kjer usklajeno sodelujejo vid, sluh in tip (npr. uporaba e-učbenikov, praktično učenje, uporaba video posnetkov, izvajanje eksperimentov ipd.).

Pomembno je, da učenec prepozna svoj učni stil, ga razvija ter prevzame odgovornost za izbiranje in uporabo zanj najbolj učinkovitih učnih strategij.

Povzeto po:

Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS
Ažman, T. (2012). Pomen učnih stilov za učitelja in učenca. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, kulturno in šport

Vpišite se na naše novice

Soglasje za hrambo podatkov

Soglašam, da Center Motus za namene obveščanja uporabi moj:

Z vpisom na naša obvestila soglašate z našo politiko varovanja osebnih podatkov, ki je dostopna na tem naslovu.

Avtor