Psihološko diagnostično ocenjevanje otrok, mladostnikov in odraslih

Če ste bili vi ali vaš otrok napoteni k psihologu, imate verjetno kar nekaj vprašanj, ki se nanašajo na tovrsten obisk. V nadaljevanju smo na kratko opisali, čemu je psihološko testiranje namenjeno in kaj lahko pričakujete.

Psihološko testiranje – kaj lahko pričakujem?

Psihološko diagnostično ocenjevanje (poznano tudi kot »psihološko testiranje«) je pri nas na voljo osnovnošolskim otrokom, mladostnikom in odraslim. Začne se z uvodnim razgovorom, na osnovi katerega se zabeleži ključne informacije o posameznikovem zgodnjem razvoju in aktualnih težavah. V primeru diagnostičnega ocenjevanja otrok in mladostnikov utegne psiholog povprašati tudi po nekaterih splošnih podatkih o družini, starševstvu in vzgoji. Če je bil otrok oz. mladostnik v preteklosti že psihološko ocenjen, vas bo psiholog prosil, da seboj prinesete fotokopije mnenj, da jih prebere. Sledi več zaporednih pregledov, odvisno od otrokove starosti in od posameznikovih prevladujočih težav. Pri nas se najpogosteje srečujemo s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami.

Psiholog oceni naravo težav ter predvidi njihove možne vzroke in dolgoročne posledice. Pri svojem delu uporablja različne psihodiagnostične pripomočke (npr. standardizirane psihološke teste, vprašalnike in ocenjevalne lestvice), s katerimi pridobi informacije o posameznikovem funkcioniranju. Testiranje otrok in mladostnikov poteka brez prisotnosti staršev. S testnimi preizkušnjami psiholog ocenjuje njihov razvoj na različnih področjih, ugotavlja njihova šibka in močna področja ter beleži testno vedenje. Zelo pomembne so tudi informacije o otrokovem oz. mladostnikovem vsakodnevnem funkcioniranju v domačem in šolskem okolju, ki jih psiholog prejme posredno.

Po zaključenem psihološkem diagnostičnem ocenjevanju psiholog pripravi psihološko strokovno poročilo, v katerem podrobneje navede svoje ugotovitve, zlasti izkazane intelektualne sposobnosti posameznika in morebitne kognitivne primanjkljaje (pozornost, spomin in drugo). Obenem v primeru ocenjevanja otrok in mladostnikov v poročilo zapiše tudi priporočila, ki so lahko dobrodošlo vodilo za vsakodnevno delo z otrokom oz. mladostnikom v domačem in šolskem okolju. To poročilo lahko starši predložite tudi k zahtevku za uvedbo postopka usmerjanja na Zavodu RS za šolstvo z namenom pridobitve dodatne strokovne pomoči (DSP) v šoli. Natančnejše informacije o postopku usmerjanja lahko najdete TUKAJ.

Kako se lahko pripravim na psihološko testiranje?

Najbolj važno je, da na preglede prihajate dobro naspani in kolikor je mogoče sproščeni. Če mora diagnostično ocenjevanje opraviti otrok, je smiselno, da mu vnaprej primerno pojasnite, kam sta namenjena in kaj se bo tam od njega pričakovalo. Nikar ga zgolj ne dostavite pred vrata, upajoč, da se bo vse razrešilo kar nekako samo od sebe in da vam nikoli ne bo treba odgovarjati na otrokova neprijetna vprašanja, zakaj mora k psihologu. Pri razlagi upoštevajte otrokovo starost in njegovo razvojno zrelost.

Kaj pa po koncu psihološkega testiranja?

V kolikor psiholog tekom pregledov ugotovi, da se poleg težav, zaradi katerih je bil uveden postopek diagnostičnega ocenjevanja, nakazujejo še druge težave, posamezniku predlaga dodatne preglede pri drugih strokovnjakih - bodisi znotraj Centra Motus (če jih ta lahko zagotovi) bodisi v drugih ustanovah, na primer pregled pri (pedo)psihiatru v primeru suma na motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD), pregled pri logopedu v primeru suma na govorno-jezikovno motnjo ali pregled pri kliničnem psihologu v primeru izrazitih čustvenih težav idr. V primeru učnih težav psiholog vedno predlaga tudi specialnopedagoško diagnostiko; več o tem si lahko preberete TUKAJ.

Po zaključenem diagnostičnem ocenjevanju lahko psiholog predlaga tudi različne vrste pomoči, ki so na voljo pri nas, na primer psihološko svetovanje za mladostnike in odrasle, poklicno in karierno svetovanje, vzgojno svetovanje za starše ter specialnopedagoško in/ali specialistično kliničnologopedsko obravnavo otroka oz. mladostnika. Na voljo so tudi različni skupinski programi pomoči (najdete jih TUKAJ).